Соня Янкулова

ВСС освободи Соня Янкулова от длъжността „съдия“ във ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Соня Янкулова – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“ и награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Колегията освободи Соня Янкулова от заеманата длъжност „съдия“ във ВАС, считано от датата на встъпване в длъжност „съдия“ в Конституционния съд на Република България.

Решенията са предложени от Георги Чолаков – административен ръководител на Върховния административен съд, предвид направения на 4 ноември 2021 г. от Общото събрание на съдиите от ВКС и ВАС избор на Соня Янкулова за съдия в Конституционния съд.

Той мотивира предложените отличия с дългогодишния – 38 години юридически стаж на съдия Янкулова, от които над 15 години във Върховния административен съд, както и с нейния изключително богат професионален опит и авторитет на образцов съдия, завоюван както в юридическата общност, така и в обществения живот.

Посочва се приносът ѝ за издигане на престижа на ВАС, като постановените от нея актове са се превърнали в своеобразен еталон за обективност, качество и прецизност. В дългогодишната практика като върховен административен съдия, тя се е утвърдила, не само като олицетворение на държавната функция за съдебен контрол за законосъобразност върху актове, действия и бездействия на администрацията, но и като своеобразен коректив на държавното управление.

Подкрепа за предложението заявиха Атанаска Дишева – член на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, които обърнаха внимание на изключителната теоретична подготовка на съдия Янкулова, на  задълбочеността на постановените от нея съдебни актове, на дългогодишната ѝ лекторска практика и на приноса ѝ като автор на статии по административно право и процес. Акцентирано бе на чувство ѝ за отговорност към съдийската професия и на значението на нейния избор като член на Конституционния съд за развитието на правовата държава.