Висш съдебен съвет

Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да продължи дисциплинарното производство за налагане на дисциплинарно наказание на Атанас Илчев – следовател в Окръжен следствен отдел на Окръжна прокуратура – Варна, по направено предложение от административния ръководител на Софийска районна прокуратура.

Чрез жребий са избрани Георги Кузманов – председател на дисциплинарния състав и докладчик, и членове Йордан Стоев и Калина Чапкънова.

Колегията потвърди и наложеното със Заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Варна дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Стоян Загоров – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, като заповедта ведно с решението на прокурорската колегия се прилагат към кадровото дело на прокурора.

Колегията прие за сведение заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, с която, на основание чл. 327, ал. 1 от Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Свилен Цеков – следовател в Софийска градска прокуратура, и отмени наложеното със заповед на административния ръководител на Софийска градска прокуратура дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – „забележка“, на Иван Тасков – прокурор в същата.

Заповедите на административния ръководител на Софийска градска прокуратура, ведно с решенията на прокурорската колегия, ще се приложат към кадровото дело на двамата магистрати.