ВСС

Избраха Весела Гълъбова-Илиева за национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение информацията от Борис Динев – съдия в Софийския районен съд, и Весела Гълъбова-Илиева – съдия в Районен съд – Варна. Тя е предоставена в изпълнение на предходно решение на Колегията от 12.10.2021 г., с което бе отложено определянето на член на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България (НСМГТДРБ), и бе изискана информация от двамата магистрати за тяхната дейност в качеството им на членове на Мрежата. Съдиите отчитат участието си в международни срещи по линия на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, дейността си по актуализиране на информацията в Европейския портал за електронно правосъдие, както и оказаното съдействие по линия на международното сътрудничество по граждански и търговски дела, участието им в обучения и други.

Съдийската колегия избра Весела Гълъбова-Илиева за национално лице за контакт по граждански дела.

Съобразно чл. 4 от Правилата за дейността на НСМГТДРБ, националните лица за контакт – едно по граждански и едно по търговски дела, се избират от Съдийската колегия на ВСС по предложение на Комисията по атестирането и конкурсите измежду членовете на мрежата, за срок от 5 години.

Настоящите членове на НСМГТДРБ са избрани с решение на Съдийската колегия по протокол № 16/21.05.2019 г. когато за национално лице за контакт по граждански дела е определена Рената Мишонова-Хальова – съдия в Окръжен съд – Враца, която към момента е пенсионирана. Съдия Динев и съдия Гълъбова-Илиева останаха кандидати за поста, след като други двама съдии от първоначално предложените кандидатури, са се отказали от участие в процедурата