ВСС

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Виолета Танаицова и Мария Дамянова-Великова – прокурори в Софийска районна прокуратура, и на Румен Арабаджиков – прокурор в Окръжна прокуратура – Стара Загора, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Извънредно е атестирана Ваня Христева – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Пловдив и и.ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Пловдив, с комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Проведено е атестиране за придобиване статут на несменяемост на Зорница Щърбева – прокурор в Районна прокуратура – Бургас с комплексна оценка от атестирането „Много добра“. На основание ЗСВ прокурорът придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Колегията повиши Красимир Йоловски-прокурор в Районна прокуратура – Ловеч, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Петя Кралева – заместник-окръжен прокурор на Бургас, на длъжност „прокурор" в Апелативна прокуратура – Бургас, считано от датата на встъпване в длъжност.

Молбата от Радослав Косев – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново за назначаване на длъжност „прокурор" в Апелативната прокуратура – Велико Търново, е оставена без уважение, поради липса на освободена длъжност в органа.

Решенията подлежат на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

И двамата магистрати са взели участие в конкурса за повишаване на длъжност „прокурор“ в Апелативните прокуратури.