Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

ВАС потвърди решение на КЗК, установило нарушения на дружества от ЕВН

С Решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) са наложеени санкции на разпределителните и снабдителните предприятия от икономическата група на ЕВН. КЗК установи, че предприятията прилагат обща стратегия и практики, с които дискриминират независимите търговци извън съответните групи и ограничават търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени.

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 896 210 лв. на „Електроразпределение Юг“ ЕАД за нарушението по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЕВН и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез: 1. Обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЕВН за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени; 2. Възпрепятстване на процеса на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени посредством: отказ за изготвяне на стандартизирани товарови профили, отказ за подписване на рамкови договори с независимите търговци.

КЗК наложи имуществена санкция в размер 1 902 995 лв. на „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение, с която се дискриминират независимите търговци извън икономическата група на ЕВН и се ограничава търговията с електрическа енергия по свободно договорени цени чрез обмен на съществена информация между предприятия от икономическата група на ЕВН за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени.

Решението на КЗК е потвърдено окончателно в цялост с Решение на ВАС, постановено по административно дело.