КЗК Юлия Ненкова

КЗК се обясни за действията си около цените на горивата

Във връзка с изразени в медиите изопачени твърдения за бездействие на Комисията за защита на конкуренцията за решаване на проблема със завишените цени на горивата в страната, КЗК счита за необходимо да изрази следното становище:

Комисията е предприела всички необходими действия в рамките на своите правомощия и с всички допустими законови инструменти, за да защити свободната конкуренция на пазарите на горива в страната. КЗК постоянно извършва мониторинг на сектора на горива в страната и многократно е отправяла препоръки към компетентните органи за предприемане на мерки, чрез които да бъдат преодолени установените бариери пред свободната конкуренция на пазара.

Още през 2019 година КЗК прие решение за секторен анализ на конкурентната среда на пазара на горива, в което набеляза като значим проблем осигуряването на достатъчен складов капацитет в данъчните складове и складовете за задължителни запаси на горива в страната. С решението на Комисията бяха предложени на компетентните органи редица мерки, чрез които проблемите пред участниците на пазара да бъдат разрешени, като например – изграждане на държавни данъчни складове с цел повишаване на конкурентния натиск, създаване на електронна платформа, която да информира в реално време вносителите на автомобилни горива за свободните вместимости в данъчните складове, за да се улесни вноса и съхранението на горива, както и други мерки. Решението на КЗК за приетия секторен анализ има препоръчителен характер, но то изследва в детайли условията, при които функционира пазарът на горива, който е с високи бариери за навлизане на него. Решението очертава не само кръга от установени секторни проблеми, но също предлага полезни решения за тях, които да бъдат използвани от съответните органи, които имат правомощия да предприемат мерки, за да се засили конкуренцията на пазара и да се улесни навлизането на нови участници на него. Надявахме се нашите предложения да намерят своя път за реализиране.

Образуваното впоследствие през 2020 година производство срещу дружества от групата Лукойл доказа още един път, че проблемът с достъпа до данъчните складове е от естеството да ограничи вноса на най-първото ниво от веригата и в резултат от това да възпрепятства конкуренцията и на следващите нива на пазара на търговия с горива. Образуваното производство е на финален етап, като КЗК предяви на дружества от групата Лукойл твърдения за извършени нарушения по чл.21 от ЗЗК и по чл.102 от Договора за функциониране на Европейския съюз, изразяващи се в отказ от предоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчните складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и отказ от достъп до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на внесените горива. Предстои приключване на производството след изслушване на предприятията, срещу които са повдигнати твърдения за нарушение.

През месец ноември 2021 година бе образувано друго производство, предмет на което е проучване на ценовата политика на едро на „Лукойл България“ ЕООД във връзка с твърдения на „ОМВ България“ ООД, че чрез изменение на ценовите условия за продажба на едро дружеството ограничава търговията и по този начин злоупотребява със своето господстващо положение.

На следващо място в момента КЗК извършва проверка за изпълнение на задълженията, одобрени с нейно Решение № 318 от 2017 година,чрез които да бъде гарантирана забрана за контакти и обмен на конфиденциална информация между няколко търговци на горива в страната. В резултат на изисканата информация се събират данни, които се анализират.

В рамките на своите правомощия КЗК образува ново производство на 14 март 2022 година със съмнения за картел, което е евентуално извършено нарушение по чл.15 от ЗЗК от страна на„Сакса“ ООД и „Инса Ойл“ ЕООД. По случая се извършва проучване като е изискана информация от над тридесет участници на пазара на внос, търговия на едро и дребно с горива.

Доколкото картелите са трудно доказуеми нарушения, Комисията отправи чрез прессъобщение апел към всички лица и институции за съдействие с информация за потенциални нарушения на ЗЗК.

Естеството на установените проблеми на пазара на горива в страната изисква задълбочен анализ, който не може да бъде извършен в рамките на кратък срок. Към настоящия момент КЗК е предприела всички възможни действия, чрез които да установи действителната ситуация на пазара и да набележи мерки за преодоляване на високия ръст в цените на горивата през последните седмици. Подобна ситуация се наблюдава и в другите европейски държави, като в единици от тях са образувани производства и за момента единствено се наблюдава ситуацията. Обръщаме внимание, че публичните изявления относно бъдещи увеличения на цените на горивата могат да доведат до потенциални проблеми със спазването на правилата за конкуренция идопълнително да повишат напрежението.

Всички изложени обстоятелства и описани действия показват, че КЗК изпълнява своята задача да гарантира защита и да осигури условия за свободна и лоялна конкуренция. Считаме, че направените публични изявления относно липсата на обществена полза от дейността на КЗК са изцяло политически, като изопачават правомощията на Комисията и нейните законови функции. Лицата, които са  изразили тези твърдения, нямат познание нито за правомощията на КЗК, нито представа за реалния обем на извършената от Комисията работа. Приложението на националното законодателство и прякото приложение на европейското право на конкуренция изискват анализ на значителен обем от данни с правна и икономическа сложност, които подлежат на  преценка за наличието на нарушение, след задълбочен икономически и правен анализ. В Комисията е натрупан изключително професионален експертен опит, поради което наименованията „калинки“ и други подобни, са не само безпочвени, но също са изразени от лица, които умишлено представят в публичното пространство неправилно функциите и капацитета на Комисията.