Висш съдебен съвет

Финансови решения на Пленума на ВСС

Пленумът на Висшия съдебен съвет утвърди средства в общ размер на 100 000 лв., в т. ч. 52 000 лв. за Съдийската колегия и 48 000 лв. за Прокурорската колегия, с цел осигуряване на суми за поощрения на магистрати във връзка със Закона за съдебната власт. Размерът на наградите се определя с решения на колегиите, като се прави предложение до комисия „Бюджет и финанси“ за корекция на бюджета на съответния орган на съдебната власт.

Размерът на утвърдените средства за колегиите е допълнително увеличен с размера на определените, но неусвоени средства по бюджета за 2021 г.  За Съдийската колегия те са в размер на 39 784 лв., а за Прокурорската колегия – 24 000 лв.

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да бъдат сключени договори с Андрей Георгиев – съдия в Софийски районен съд, и с Николай Голчев – съдия в Районен съд – Пловдив, за целия период на стажа. Неговата продължителност е 10 месеца, считано от 1 май 2022 г. Съдиите са определени за стаж в Регистратурата на Европейския съд по правата на човека в гр. Страсбург, в изпълнение на Дейност 2 „Укрепване на капацитета на българските магистрати и съдебни служители в прилагането на Европейската конвенция за правата на човека“ на проект „Повишаване на професионализма в съдебната система“, с бенефициент ВСС.

В рамките на проекта общо 6-ма български съдии ще проведат стаж в Регистратурата на ЕСПЧ и 3-ма магистрати в Отдела за изпълнение на съдебни решения към Съвета на Европа.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение информация за получените протоколи от проведените общи събрания в органите на съдебната власт за съгласие/отказ за участие в централизирания фонд СБКО за 2022 г. В тази връзка са извършени промени по бюджетите на органите на съдебната власт, с цел подпомагане на магистрати и съдебни служители е увеличен с 209 572 лв.

Пленумът на ВСС даде съгласие неизползваните средства от централизирания фонд СБКО в размер на 36 833 лв. да бъдат използвани през 2022 г. Отказ от участие в създаването на централизирания фонд за 2022 г. са направили районните съдилища в градовете Свищов, Царево, Горна Оряховица, Харманли и Крумовград.

Общата сума отпусната от централизирания фонд СБКО през 2021 г. с решения на Пленума на ВСС е в размер на 210 976 лв.