Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение възражението на Минка Китова – председател на Районен съд – Харманли, срещу решение на Съдийската колегия на ВСС, с което е открита процедура за преназначаване на един магистрат от Районен съд – Харманли в Районен съд – Пловдив.

Административният ръководител счита решението за неправилно, предвид високата натовареност на Районен съд – Харманли. Тя се мотивира със статистическите данни, според които действителната натовареност на съда по брой дела за разглеждане месечно от 1 съдия през първото полугодие на 2021 г., е 65,83.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение на председателя на Районен съд – Пловдив за прекратяване на командироването на двама съдии в Окръжен съд – Пловдив, до приключване на откритата процедура по ЗСВ. С нея се цели намаляване на високата натовареност на магистратите в Районен съд – Пловдив, чрез преназначаване на един съдия от Районен съд – Харманли и на един от Районен съд – Сливен.

Колегията прекрати командироването в Окръжен съд – Благоевград на Ангелина Бисеркова – съдия в Районен съд – Петрич. Решението е, във връзка с отправено от административния ръководител на Районен съд – Петрич искане, предвид острия кадрови дефицит и високата натовареност на съда.

Колегията остави без уважение предложението на административния ръководител на Районен съд – Шумен, за прекратяване командироването на съдия Бистра Бойн от Районен съд – Шумен в Административен съд – Шумен. Данните за Районен съд – Шумен показват по-ниска натовареност от останалите съдилища в съдебния район, докато в Административен съд – Шумен тя е значителна.

Решенията на СК относно районните съдилища в Петрич и Шумен подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи възражението на Милен Василев – съдия в Апелативен съд – София, срещу изготвената му комплексна оценка от извънредно атестиране. Като проведе извънредно атестиране на съдия Василев, СК прие комплексна оценка „много добра“ – 100 точки.

Колегията остави без уважение възражението на Маргарита Георгиева – съдия в Софийския градски съд, срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Като проведе периодично атестиране на съдия Георгиева, Колегията прие комплексна оценка „много добра“ – 98 точки.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допусна до участие в избора на членове на ВСС от квотата на съдиите кандидатите Младен Димитров – председател на Районен съд – Велико Търново, Любомир Нинов – съдия в Районен съд – Варна, и Иван Калибацев – председател на Районен съд – Пловдив. Кандидатурата на Младен Димитров е предложена от съдии от Районен съд – Велико Търново. Любомир Нинов е подкрепен от съдии от Районен съд – Варна, Районен съд – Добрич и Районен съд – София. Иван Калибацев е предложен от тримата заместник-административни ръководители на Районен съд – Пловдив.

Решенията ще бъдат обявени на интернет страницата на ВСС.

Тримата кандидати са представили в срок своите документи и те са публикувани на интернет сайта на ВСС.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи Диан Василев – председател на Административен съд – Русе, за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

На същите основания Росица Цветкова – председател на Административен съд – Шумен, е определена за изпълняващ функциите административен ръководител – председател“ на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Решенията са във връзка с изтичането на управленските мандати на съдия Василев и на съдия Цветкова. 

Колегията определи Антония Генадиева – председател на Административен съд – Видин, за изпълняващ функциите „административен ръководител“ на съда до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Мандатът на съдия Генадиева като председател на съда, изтича на 22 април 2022 г.