Висш съдебен съвет

Дисциплинарка на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет образува на основание чл. 316, ал. 1 от Закона за съдебната власт, дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Светла Замфирова – съдия в Районен съд – Плевен.

На основание чл. 316, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Колегията избра чрез жребий дисциплинарен състав: Вероника Имова и Боян Магдалинчев – членове, и Боян Новански – председател и докладчик.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение на Вера Найденова – административен ръководител на Районен съд – Плевен.