кзк

КЗК следи пазарите на автомобилни горива за антиконкурентни практики

Във връзка с наблюдаваното през последните седмици повишение на цените на дребно на автомобилните горива в страната, Комисията за защита на конкуренцията информира обществеността, че непрекъснато наблюдава конкурентната среда на пазара. През последните години пазарът на автомобилни горива е във фокуса на дейността на КЗК по правоприлагане на антитръстовите правила.

Към настоящия момент пред КЗК има две текущи производства за установяване на антитръстови нарушения при реализацията на автомобилни горива на територията на страната. Първото от тях бе образувано във връзка с несъответствието между значителния спад в цената на суровия петрол в световен мащаб в началото на епидемията от Ковид-19 и намаляването на цените на дребно на автомобилните горива в страната. В хода на проучването Комисията идентифицира конкурентни проблеми, свързани с ограничаване на достъпа до данъчните складове и транспортна инфраструктура на дружествата от група Лукойл, което е от естество да ограничи вноса на горива в страната. В тази връзка КЗК предяви на дружествата от група Лукойл твърдения за извършени нарушения по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от Договора за Функциониране на Европейския Съюз. Предстои изслушване на дружествата пред Комисията, след което и консултиране на проекта на решение на КЗК с Европейската комисия.

През есента на миналата година пред КЗК бе образувано ново производство срещу Лукойл България ЕООД за установяване на извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК и чл. 102 от ДФЕС относно ценовата политика на дружеството при търговията на едро с автомобилни горива. В хода на проучването КЗК изпрати искания за предоставяне на информация до множество пазарни участници – вносители и търговци на едро. Предстои анализ на получената информация, въз основа на който Комисията ще установи дали е извършена злоупотреба с господстващо положение от страна на ответното дружество.

Във връзка с изказвания в медиите относно необходимостта от намеса на КЗК за санкциониране на спекулата при продажбата на горива в страната, е необходимо да се поясни, че Комисията разполага с правомощия да установява и санкционира нарушенията на Закона за защита на конкуренцията, сред които са забранените споразумения и съгласуваните практики, злоупотребата с господстващо положение, както и различните състави на нелоялна конкуренция.

Повишаването на цените на определени продукти би могло да представлява нарушение на ЗЗК само ако не се дължи на пазарните процеси, като напр. повишаване на търсенето, а е резултат от съгласувано или координирано поведение на пазарните участници или на антиконкурентни практики на предприятие с господстващо или монополно положение. В тази връзка и в рамките на своите правомощия, КЗК ще извърши проучване на причините за повишаването на цените на горивата през последните седмици. Комисията оценява високо активното съдействие на обществото при предоставянето на относима към проучването информация. Наред с традиционния инструментариум за провеждане на проучването, КЗК възнамерява да използва и информация, събрана в резултат на проведени срещи с участниците на съответните пазари и експерти в областта.

Във връзка с наблюдаваното увеличение на цените на горивата за крайните потребители, Комисията намира за необходимо да провери и изпълнението на поетите с Решение № 318/28.03.2017 г. задължения от „Лукойл България” ЕООД, „Еко България“ ЕАД, „Шел България“ ЕАД, „ОМВ България“ ООД, „НИС Петрол“ ЕООД и „Петрол“ АД, под формата на приемане и прилагане на вътрешни процедури, гарантиращи съществуването на конкурентна среда в сектора. Поетите през 2017г. задължения целят да се препятства възможността за възникване на евентуални антиконкурентни проблеми, свързани с прозрачността на пазара и координиране на пазарното поведение на дружествата при вземане на стратегически решения по начин, който ограничава конкуренцията.

При осъществяване на контрола по изпълнение на поетите задължения Комисията може да приема сигнали и информация от всички физически и юридически лица, включително предприятия, сдружения на предприятия, държавни органи и органи на местното самоуправление, неправителствени организации.