Комисията за защита на конкуренцията (КЗК)

КЗК санкционира „Минтглобал“ ООД за нелоялна конкуренция и Александър Райков и Теодор Козарев за съдействие за извършване на нарушение

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции на „Минтглобал“ ООД за извършени нарушения по чл. 30, чл. 35, ал. 2 и ал. 3 и чл. 29 от ЗЗК, както и глоби на физическите лица Александър Райков и Теодор Козарев за съдействие по чл. 2, ал. 1, т. 4 във вр. с чл. 30 и чл. 29 от ЗЗК.

Комисията наложи на „Минтглобал“ ООД имуществена санкция по чл. 30 от ЗЗК(увреждане доброто име на конкурент) в размер на 93 840 лв. (2 % от приходите на дружеството за 2021 г.) във връзка с разпространяване от страна на Т. Козарев и Ал. Райков пред служители на молителите „Ейс Трейдинг“ ЕООД и „Фронтпийк Трейдинг“ ООД на информация, че дружествата са в нестабилно финансово състояние. Посочената информация има характер на неверни сведения по смисъла на чл. 30, която уврежда доброто име и доверието към молителите по отношение на техни служители – дилъри на ценни книжа, които в резултат се преориентират към новоучреденото „Минтглобал“ ООД.

Комисията установи, че от страна на „Минтглобал“ ООД е извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 и чл. 35, ал. 3 от ЗЗК във връзка с неправомерно използване на наименование „Mint partners“и домейн „mintpartners.org“ и му наложи имуществена санкция за всяко от нарушенията в размер на 117 300 лв. (2,5 % от приходите на дружеството за 2021 г.). Посоченото наименование и домейн имитират наименованието и домейна на утвърден на финансовите пазари британски инвестиционен посредник и внушават идеята, че ответното дружество е свързано с него. По този начин „Минтглобал“ ООД се възползва неправомерно от популярността и имиджа на друго лице, което може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.

Комисията приема, че от страна на „Минтглобал“ ООД е извършено и нарушение по чл. 29 от ЗЗК при използването в търговската си дейност на данни, информация и документи(като трудови договори), идентични с тези на молителите. Новоучреденото дружество не полага собствени усилия при старта на търговската си дейност, а се възползва от информация и документи на „Ейс Трейдинг“ ЕООД и „Фронтпийк Трейдинг“ ООД и по този начин получава неследващо се конкурентно предимство на пазара. За извършеното нарушение по чл. 29 от ЗЗК е наложена имуществена санкция в размер на 117 300 лв. (2,5 % от приходите на дружеството за 2021 г.)

В хода на прочуването Комисията установи, че Александър Райков и Теодор Козарев, бивши служители в  „Ейс Трейдинг“ ЕООД и „Фронтпийк Трейдинг“ ООД са съдействали на „Минтглобал“ ООД при осъществяване на нарушенията по чл. 30 и чл. 29 от ЗЗК, като са им наложени глоби общо в размер на 30 000 лв. за всяко лице.