апелативен съд бургас

Пламен Синков оглави Апелативен съд – Бургас

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Пламен Синков за административен ръководител – председател на Апелативен съд – Бургас. Кандидатурата му за поста е издигната от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Бургас, което с решение от 12.01.2022 г. е потвърдило категоричната си подкрепа.

Пламен Синков има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. Професионалната му кариера започва през 1999 г. като „младши съдия“ в Окръжен съд – Бургас. На 24.04.2001 г. встъпва в длъжност „съдия“ в Районен съд – Бургас, а от 22.11.2004 г. е негов заместник-председател. От 06.03.2006 г. е съдия в Окръжен съд – Бургас, а с решение на ВСС по протокол № 25/22.11.2016 г. е назначен на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативен съд – Бургас, като считано от 08.09.2020 г. изпълнява функциите на председател на съда.

Съдия Синков заяви, че е мотивиран от доверието на своите колеги и от професионалния опит като съдия и като заместник-административен ръководител. Той изрази увереност, че заедно с колектива на съда ще надградят постигнатите положителни резултати в правораздаването и при утвърждаване на общественото доверие, изградени при неговото участие в предходния ръководен екип. Амбицията му е като добросъвестен, принципен, обективен и справедлив ръководител да гарантира спокойна работна среда за пълноценно изпълнение на служебните задължения, прилагайки екипния принцип на работа и зачитайки волята на Общото събрание на съдиите. Представените стратегически цели за развитие на Апелативен съд – Бургас предвиждат запазване на срочността и стремеж към подобряване на качеството на правораздавателната дейност, преодоляване на кадровата необезпеченост и формиране на постоянни съдебни състави, продължаване на практиката за анализ на причините и мерки за преодоляване на забавени дела, обсъждане на отменени и върнати съдебни актове от магистратите в съответното отделение в съда, публикуване на решенията на ВКС във вътрешната мрежа за достъп на всички съдии, както и провеждане на работни срещи с председателите на окръжните съдилища в апелативния район за обсъждане на организацията на работата. Кандидатът ще продължи сътрудничеството на съда с НИП за провеждане на регионални обучения и ще насърчава повишаването на квалификацията на съдиите и съдебните служители. За преодоляване на различна практика по принципни въпроси и сходни казуси ще се инициират срещи и съвещания на съдиите от апелативния район. Съдия Синков поставя сред основните цели за развитие на съда повишаване на разбирането на обществото за работата на съдебната институция и доверието в нея; превенция и борба със стреса в работната среда; осъществяване на контрол за законосъобразно и ефективно изразходване на бюджетните средства и използване на материално-техническата база.

Въпроси към съдия Синков поставиха Вероника Имова, Цветинка Пашкунова, Олга Керелска, Атанаска Дишева – членове на ВСС, относно работата с Единната информационна система на съдилищата и нейното доусъвършенстване, визията му за реформа на съдебната карта, за възможностите за оптимизиране на конкурсните процедури, актуализациите в системата за измерване на натовареността и как би реагирал като председател на съда при медийни атаки срещу независимостта на магистрат.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Даниела Марчева, Атанаска Дишева – членове на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, като се мотивираха с неговите професионални и нравствени качества, показаното отношение към колектива на Апелативен съд – Бургас, и получената висока оценка от Общото събрание на съдиите. Поставен бе акцент, че кандидатът е съдия от кариерата, на неговата прецизност и ерудиция, откровеност и отговорност, доказаните му лидерски качества, много добро познаване на работата на съда и рационални предложения за решаване на проблемите.