Висш съдебен съвет

Съдийската колегия на ВСС поощри Емануела Балевска

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Емануела Балевска – съдия, и. ф. „заместник на председателя на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия“, с отличия „служебна благодарност и грамота“ и с „личен почетен знак първа степен – златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества, както и с парична награда в размер на 1000 лв.

Предложението е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и председателстващ Съдийската колегия на ВСС. То е подкрепено от Комисията по професионална етика при ВКС. Посочено е, че целият професионален стаж на Емануела Балевска – 39 години, е прослужен изцяло в органите на съдебната власт, като 24 от тях са във Върховния касационен съд. На 16 ноември 2016 г. тя е назначена на длъжността „председател на Второ гражданско отделение“, а считано от 29.09.2021 г. и към момента изпълнява длъжността „зам.-председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия“.

Обърнато е внимание, че тя е изграден професионалист с отлична теоретична подготовка, многогодишен практически опит и управленски умения, лектор по теми от гражданското и търговското правораздаване, като се ползва с уважение и авторитет както сред съдиите, така и сред цялата юридическа общност.

Подкрепа за предложението заявиха Цветинка Пашкунова, Вероника Имова, Олга Керелска и Даниела Марчева – членове на ВСС, като заявиха, че Емануела Балевска е изключителен юрист с принос за развитие на правото и съдия, от който са се учили много магистрати.

Колегията освободи поради пенсиониране Емануела Балевска от заеманата длъжност „съдия“ във ВКС.