Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мариана Калудова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, Катя Добрева – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, Пламен Чобанов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив и Стефан Радев – прокурор в Районна прокуратура – Варна, с комплексна оценка от атестирането „Много добра” и на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, изброените прокурори придобиват статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Периодично е атестиран Румен Николов – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново с комплексна оценка „Много добра”.

Колегията повиши Ралица Драганова – прокурор в Районна прокуратура – Русе, с ранг „прокурор в ОП“, на място в по- горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши Дочо Дочев – прокурор в Софийска градска прокуратура, в длъжност „прокурор" в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност. Решението подлежи на обжалване при условията и по реда на чл. 193, ал. 8 от ЗСВ.

Повишаването е във връзка с обявения, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет конкурс.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет разкри 11 щатни бройки за длъжност „прокурорски помощник“. По една щатна бройка за длъжността е разкрита в окръжните прокуратури в градовете Благоевград, Варна и Разград, в районните прокуратури в градовете Варна, Монтана, Добрич, Велико Търново, Перник и Хасково, както и по една щатна бройка за Софийска районна прокуратура и за Военно–окръжна прокуратура – София.

Водещи критерии за преценка на необходимостта от разкриване на щатни бройки за тази длъжност са натовареността на магистратите и съотношението съдебни служители и магистрати.

Увеличението на щатната численост за съдебни служители на длъжност „прокурорски помощник“ в изброените органи са във връзка с постъпили предложения от административни ръководители на съответните прокуратури, за необходимостта от обезпечаване на специализираната администрация. То ще бъде финансово обезпечено за сметка на утвърдени бюджет на Прокуратурата на Република България за 2021 г.