ВСС Ясен Тодоров

Създадоха трета щатна длъжност „Зам-директор“ на НСлС, на нея назначиха Ясен Тодоров

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник- директор" на Национална следствена служба, чрез трансформиране на една свободна длъжност „следовател“ от щата на Национална следствена служба, считано от датата на вземане на решението. Колегията назначи тази длъжност да изпълнява Ясен Тодоров – следовател в Национална следствена служба, считано от датата на встъпване в длъжност. Мотивите са свързани със спецификите в дейността на Националната следствена служба, обезпечаването на ефективно и срочно осъществяване на процесите на управлението, свързани с администриране, организация, ръководство, контрол, отчетност и качествено методическо ръководство на следователите.

За щата на Апелативна специализирана прокуратура е определена четвърта щатна длъжност „заместник на административния ръководител", чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа, считано от датата на вземане на решението. Мотив за така взетото решение е увеличения обем на същинската прокурорска дейност, дължащ се на настъпилите законодателни промени, както и увеличения обем на дейността по администрирането, дължащ се на увеличения брой магистрати и служители.

За щата на Софийска градска прокуратура е определена шеста щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник- градски прокурор" чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа, считано от датата на вземане на решението. Статистическите данни по показателите на дейността по администриране показват, че Софийска градска прокуратура е с най-висока административна натовареност от окръжните прокуратури, което предполага и необходимостта градския прокурор да бъде подпомаган от още един заместник.

Колегията определи трета щатна длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор" на Окръжна прокуратура – Стара Загора, чрез трансформиране на една свободна длъжност „прокурор“ от щата на органа, считано от датата на вземане на решението. За заемане на тази длъжност е назначен Гриша Мавров – прокурор в Районна прокуратура – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност. Мотивите за така взетото решение са във връзка с обема на работа и значимостта на надзор „Административно-съдебен надзор и Надзор за законност“.

Решенията за оптимизиране щатната численост на Апелативна специализирана прокуратура, Софийска градска прокуратура и Окръжна прокуратура – Стара Загора, са взети по предложение на техните административни ръководители.