Административен съд Русе

Административният съд в Русе реабилитира кмета на Ветово

Със съдебен акт, постановен от Административен съд – Русе, е отменено решение на ОИК – Ветово, с което предсрочно бяха прекратени пълномощията на кмета на Община Ветово и обезсилено удостоверение на Общинската избирателна комисия.

Казусът бе предмет на съдебен спор в АдмС – Русе, но след обжалване на съдебния акт и отмяната му от касационната инстанция, производството бе върнато за ново разглеждане от друг състав на съда със задължителни указания по приложението на процесуалния закон, съобразени с постановеното от Конституционния съд решение.

В отменителното решение на ВАС бе указано на съда да извърши преценка дали предприетите от жалбоподателя действия изразяват намеренията му и направения избор за осъществяваната от него дейност – да изпълнява функциите си на публичната длъжност, на която е избран или да продължи да осъществява търговска дейност.

Съобразявайки събраните в съдебното производство писмени и гласни доказателства, съдът намира, че предприетите от жалбоподателя действия демонстрират волята му бъде прекратено състоянието на несъвместимост като кмет и едноличен търговец и да преустанови дейността си като ЕТ „Медисън – Мехмед Мехмед“.

Според съда, обстоятелствата по заличаване регистрацията на посочения едноличен търговец след срока по чл.41, ал.3 от ЗМСМА не водят до обратен извод. В едномесечния законов срок жалбоподателят е извършил множество действия по прекратяване на търговската си дейност, а забавянето при заличаването на регистрацията се дължи на обстоятелства от обективен характер.

С тези съображения съдът приема, че жалбата е основателна, а оспореното решение на ОИК – Ветово се явява незаконосъобразно, издадено в противоречие с материалния закон.

Решението на Административен съд – Русе подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.