Съдия Галина Захарова

Публикуваха концепцията на Галина Захарова – кандидат за председател на ВКС

Концепцията и другите изискуеми документи на кандидата в процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд – съдия Галина Захарова, заместник – председател на ВКС, депозирани съгласно изискванията на чл. 173, ал. 5 от Закона за съдебната власт и на т. 7 и т. 8 от Раздел I на Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главен прокурор, са обявени на интернет сайта на Висшия съдебен съвет в рубриката „Процедура за избор на председател на Върховния касационен съд“ в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Документите включват автобиография, свидетелство за съдимост, удостоверение за липса на образувани досъдебни производства, документи, удостоверяващи юридически стаж, копия от диплома за висше образование и от удостоверение за юридическа правоспособност, медицинско удостоверение и декларация за имущество и интереси.