всс

Приеха информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 30.09.2021 г., която ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС. Изпълнението на приходите по бюджета е 64,71 % при среден процент на изпълнение 75 %. Общо постъпилите приходи във ВСС, в т. ч. субсидия от МФ, ОПДУ, са 474,749 млн. лв., като 84,67 % са от субсидия, 13,32 % от съдилищата и 1,15 % от НАП. Приходите от дейността на органите на съдебната власт са 70,534 млн. лв., като се отчита неизпълнение на приходите в размер на 11,216 млн. лв. Приходите от съдебни такси са в размер на 59,750 млн. лв., а от другите приходи от дейността на органите на съдебната власт са в размер на 10,781 млн. лв. Субсидията от Републиканския бюджет е 361,645 млн. лв.

Разходите по бюджета на съдебната власт през отчетния период са в размер на 593,889 млн. лв, което представлява 66,48% от годишните разчети при среден процент на изпълнение 75%. Разходите за персонал – заплати и възнаграждения, други възнаграждения и плащания за персонала и осигурителни вноски, са в общ размер на 546,524 млн. лв. или 92,02 % от общите разходи към 30.09.2021 г. Разходите за издръжка са в размер на 41,949 млн. лв., а капиталовите разходи възлизат на 5,416 млн. лв.

Заради извършени от началото на годината корекции по бюджета на съдебната власт, свързани с издръжката и капиталовите разходи през периода 01.07.-30.09.2021 г., Пленумът на ВСС, на основание чл. 113, ал. 7 от Закона за публичните финанси, намали със 158 743 лв. максималните размери на ангажиментите, които могат да бъдат поети, както и на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2021 г.

Пленумът на ВСС прие проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери в размер на 11 5000 хил. лв. за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2021 г., с приложена финансова обосновка, като упълномощи представляващия ВСС да я подпише.

Утвърдения план на приходите по бюджета на съдебната власт за 2021 г. е в размер на 109 000 хил. лв., като към 31.10.2021 г. неизпълнението им е 9 222,1 хил. лв. При запазване на тенденцията в края на календарната година очакваното неизпълнение на приходите ще бъде в размер на около 11 066,6 хил. лв. През последните 6 години е налице постоянно намаляване на приходите по бюджета на съдебната власт, като се реализира и неизпълнение на приходите по бюджета на съдебната власт, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Съгласно чл. 361, ал. 4 от Закона за съдебната власт неизпълнението на приходите е за сметка на неизползвани наличности от предходни години и допълнителна субсидия от централния бюджет.