Висш съдебен съвет

Оптимизираха числеността на прокуратурите в ОП-Сливен, СГП и СРП

Пленумът на Висшия съдебен съвет разкри 1 щатна длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Сливен, чрез съкращаване на 1 свободна длъжност в Районна прокуратура – Сливен, считано от датата на вземане на решението. Наред с кадровото укрепване на органа ще се преодолее и неговата висока натовареност, която през последните три години е около и над средната за страната за окръжните прокуратури.

С 4 щатни длъжности „прокурор“ се увеличава щатната численост на Софийска районна прокуратура, чрез съкращаване на общо четири свободни длъжности в Апелативен район София – по една в районните прокуратури – Видин, Враца, Монтана и Пирдоп, считано от датата на вземане на решението.

Оптимизацията на щатната численост на органа е извършена по предложение от административния ръководител на СРП, с оглед на устойчивата тенденция за увеличаване стойностите на данните за натовареност по щат, действителната натовареност и среднодневната натовареност на прокурор за три годишен период, които значително надвишават средните за страната.

С 5 щатни длъжности „прокурор“ се увеличава и щатната численост на Софийска градска прокуратура, чрез съкращаване на 5 свободни длъжности в Специализираната прокуратура, считано от датата на вземане на решението. Оптимизацията е във връзка със спецификата на водените преписки и досъдебни производства, както и данните за натовареността в СГП, които значително надвишават средните за страната, при наличие на трайна тенденция за тяхното увеличаване.