всс

Административни решения на Пленума на ВСС

Пленумът на ВСС упълномощи представляващия ВСС да подпише допълнително споразумение за удължаване с 3 години на срока на договора за наем с „БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНУМ ГРУП“ ЕАД, считано от 01.12.2021 г., за нуждите на ИВСС. Наетия обект се намира в офис сграда в гр. София, ул. „Бачо Киро“ № 26-28-30.

По предложение от Прокурорската колегия Пленумът на ВСС определи Стефан Петров за член на комисия „Управление на собствеността“, която е в състав шестима членове на ВСС – по трима от Съдийската и от Прокурорската колегии.

Извършено бе и разпределение на ползването на помещенията в съдебните сгради на Районен съд – Горна Оряховица и на Районен съд – Свищов между съответните органи, ползващи сградите. В тази връзка са представени съгласувани проекти подписани от административните ръководители на съответните органи на съдебната власт, регионалните дирекции „Охрана“ и структурите на Агенцията по вписванията.

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 30.09.2021 г. Тя съдържа информация за отчетени разходи от Районен съд – Сливница, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Хасково, Районен съд – Нови пазар, Окръжен съд – Ямбол, Апелативен съд – София, Административен съд – Перник, Върховния административен съд, Прокуратурата на Република България и ВСС. Планираните средства за основен ремонт са в общ размер на 22 513 128 лв., от които са усвоени 3 415 198 лв.

Във връзка с поставени въпроси и след проведено обсъждане Пленумът на ВСС взе решение при изготвянето на отчетите да се посочва и кратка информация за размера на изразходените средства за всеки от обектите, както и вида на извършените дейности към отчетния период.

Справката е изготвена в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по протокол № 10/29.03.2018 г., с което е възложено на дирекция „Бюджет и финанси“ да предоставя ежемесечна справка на Комисия „Бюджет и финанси“ и дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“ за размера на утвърдените и усвоените от органите на съдебната власт средства.

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи председателя на Върховния административен съд да представлява ВСС, в качеството му на възложител по ЗУТ, пред съответните държавни и общински органи, както и пред експлоатационни дружества, като подава заявления, получава документи и съгласува документация във връзка с изготвяне на технически паспорт, енергийно обследване и енергиен сертификат, и инвестиционен проект за основен ремонт на ВиК инсталация и ОиВК инсталация в сградата на ВАС на бул. „Ал. Стамболийски“ № 18, с право да преупълномощава служители от ВАС или трети лица.

За прогнозната стойност за изпълнение на дейностите ще бъде уведомена Комисия „Управление на собствеността“ към ПВСС, с цел осигуряване на тяхното финансиране по бюджета на ВАС със средства от параграф „Основен ремонт на ДМА“.

С изготвянето на технически паспорт и енергийно обследване на сградата преди началото на проектиране на основните ремонти на ВиК и отоплителната инсталации, ще позволи да се определят всички задължителни и препоръчителни мерки, които е необходимо да бъдат изпълнени за поддържане на сградата в съответствие с чл. 169 от ЗУТ.