Висш съдебен съвет

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие справка за усвояване на средствата от ЕС

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение обобщена справка за усвояване на средствата от Европейския съюз по проекти на ВСС към 30.09.2021 г. Справката се предоставя на дирекция „Правна“, отдел „Обществени поръчки“ за приобщаване към докладите за изпълнение на дейностите по проектите.

Отчетените средства са свързани с изпълнението на общо 14 проекти по Оперативна програма „Добро управление“, Други европейски средства и Норвежки финансов механизъм по които ВСС е бенефициент или партньор.

Общият бюджет на проектите по ОПДУ е 15 780 799.95 лв., трансферираните средства са в размер на 6 015 705.49 лв., а изразходваните средства са на обща стойност 6 786 667.43 лв.

Обобщената справка е изготвена в изпълнение на решение на ВСС от 2014 г., според което ръководителите на проекти, по които ВСС е бенефициент, представят на всеки три месеца отчет за усвояване на средствата по ръководените от тях проекти.