всс

ВСС реши съветът да не участва по един проект от Плана за възстановяване и устойчивост

Пленумът на Висшия съдебен съвет взе решение, с което отказва участие в Плана за възстановяване и устойчивост с проектната идея „Доразвитие на информационните системи на съдилищата за достъп на граждани и юридически лица до е-услуги и е-правосъдие“. В тази връзка на главния секретар се възлага да изпрати решението и всички документи отнасящи се до проектната идея до заместник-министър председателя по управление на европейските средства, до министрите на финансите и на правосъдието, както и до комисаря по правосъдие към Европейската комисия Дидие Рейндерс.

Съгласно решението на Пленума на ВСС надграждането и подобряването на функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП) ще се финансират от бюджета на ВСС, което ще осигури експедитивност и по-бързо реализиране на дейностите за осигуряване на възможност за извършване на удостоверителни изявления в електронна форма и връчване на съобщения и призовки, като се очаква до края на 2021 г. да стартират съответните обществени поръчки.

Отказът от участие в Плана за възстановяване и устойчивост за надграждане на ЕПЕП е свързан с липсата на яснота и конкретни срокове, в които ЕК ще се произнесе по Плана за възстановяване и устойчивост, както и с информацията, че първият транш на финансиране се очаква през пролетта на 2022 г. и поставянето на изисквания за промени към съдебната власт, за които същата няма компетентност.

Министерството на правосъдието е внесло предложение в Министерски съвет през 2020 г. за включване на три проектни искания в Националния пран за възстановяване и устойчивост с бенефициент ВСС за надграждане на ЕИСС и ЕПЕП и въвеждане на медиацията.. При осъществяване на тези проекти българската държава финансира сама тяхното изпълнение и едва след достигане на индикаторите за ефект и за резултат, описани в проектните искания, ЕС възстановява изразходваните средства.