всс

Василка Желева оглави Административен съд – Хасково

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра с 10 гласа „за“ Василка Желева за административен ръководител – председател на Административен съд – Хасково. Другият кандидат Иван Маринов – административен ръководител на Районен съд – Димитровград, не получи подкрепа.

Кандидатурата на съдия Желева е издигната от Общото събрание на Административен съд – Хасково, в който тя има над 14 години юридически стаж. В периода 09.03.1998 г. – 09.03.1999 г. тя е била съдебен кандидат  в Окръжен съд – Хасково, след което е работила като юрисконсулт в Областна администрация – Хасково. Василка Желева отбелязва, че целият ѝ професионален опит е свързан с административното правораздаване. Продължителната ѝ работа в съда, подкрепата на нейните колеги, натрупаният житейски опит, формираните лични качества и възможностите за професионално развитие, я мотивират да кандидатства за длъжността. Тя заявява намерение да продължи с приемственост и съхраняване на добрите практики управлението на съда, както и с отчитане на пропуските и приемане на мерки за тяхното преодоляване. Съдия Желева поставя приоритет на оптимизирането работата на институцията, повишаването на качеството на правораздавателната дейност и увеличаването на общественото доверие. Като стратегическа цел за развитие на Административен съд – Хасково, тя отбелязва поддържането на законосъобразно, своевременно и предвидимо правораздаване, за чието постигане се предвижда запазване и доразвитие на положителните практики, способстващи за по-добрата организация на работния процес на съдиите и съдебните служители.

Сред мерките в тази насока са поддържане на равномерна натовареност на съдиите, оптимизиране на сроковете за решаване на делата, утвърждаване на практиката за обсъждане на общо събрание на съдиите с участие на съдебните помощници на отменените от касационната инстанция съдебни актове, както и тяхното публикуване в обособен раздел в локалния информационен сайт на съда. Предвижда се провеждане на общи събрания на съдиите с участие на съдебните служители в случаи на относима към работата на съда тълкувателна дейност на ВАС и ВКС, на пилотно решение на СЕС, или постъпване в съда на сходни дела, за да се избегне нееднаквото им третиране, като се уведомяват председателите на районните съдилища за достигнатото общо становище на съдиите по въпроси по административно-наказателни дела.

Кандидатът обръща внимание на създадения в Административен съд – Хасково добър модел за административно обслужване на гражданите и предлага активно взаимодействие с лицата, институциите и организациите, които участват в процеса на правораздаване чрез създаване на План за развитие на работните отношения с тях.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Атанаска Дишева – член на ВСС, поставиха въпроси към нея относно изпълнението на натравена от Инспектората към ВСС препоръка към дейността на съда, за мерките, които би предприела при констатиране на противоречива съдебна практика на Административен съд – Хасково, и на районните съдилища, както и за микроклимата в съда.

Подкрепа заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, и Атанаска Дишева – член на ВСС, като обърнаха внимание, че кандидатура е издигната и има доверието на Общото събрание на съда. Тя представя ясна визия за развитие на съда, в който работи от години. Посочени бяха личните качества на съдия Желева и добрите й умения за прилагане на административното право.