всс

Атестираха осем съдии

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Таня Букова – съдия в Районен съд – Пловдив, срещу изготвената комплексна оценка за извънредно атестиране, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията проведе периодично атестиране на Мартин Стаматов – съдия в Районен съд – Варна, Петър Сантиров – съдия в Софийски градски съд, Невин Шакирова-Мехмед – съдия в Окръжен съд – Варна, Асима Вангелова-Петрова – административен ръководител-председател на Районен съд – Карлово, като прие комплексна оценка „много добра“.

Колегията повиши Борислава Борисова-Здравкова – съдия в Районен съд – Перник, на място, в по-горен ранг „съдия в ОС“; Петър Боснешки – съдия в Районен съд – Перник, на място, в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, както и на Михаил Алексов – председател на Районен съд – Перник, на място, в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

СК остави без уважение предложението за повишаване на Ъшъл Ириева – съдия в Районен съд – Бяла, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“. Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд.