Висш съдебен съвет

Игнат Колчев бе преизбран за шеф на Административен съд – Смолян

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно избра Игнат Колчев за втори мандат административен ръководител – председател на Административен съд – Смолян.

Той има над 23 години стаж в органите на съдебната власт като съдия. На 4 февруари 1998 г. е назначен на длъжност „съдия“ в Районен съд – Смолян, където работи, включително и на длъжностите „заместник-председател“ и „председател“ на съда. В Смолянския окръжен съд встъпва в длъжност „съдия“ на 4 март 2003 г., а по-късно става заместник-административен ръководител на окръжното съдилище и ръководител на Гражданското отделение. През периода 28 септември 2015 г. – 28 септември 2020 г. е председател на Административен съд – Смолян, но продължава да заема тази длъжност и след изтичането на 5-годишния му мандат.

Игнат Колчев е мотивиран да кандидатства за длъжността от постигнатите високи резултати, и успешно изпълнените цели в неговия първи ръководен мандат в Административен съд – Смолян, включително личния си принос в реформирането на българската съдебна система. Той поставя като слоган на втория ръководен мандат „Продължаваме напред като екип“. Според него градивните усилия на съда в много направления, позволяват запазване на достиженията и осигуряват потенциал за развитие. Приоритет за кандидата са отстояването на независимостта на съдебната власт, предвидимостта в съдопроизвоството и запазването на качеството на правораздаване, както и на стандартите за обслужване на гражданите.

Съдия Колчев акцентира на създадените в съда иновативни практика като система за управление на делата. С цел повишаване на качеството на правораздаване се предвижда насърчаване на съдиите и съдебните служители да участват в обучителни форми, като след това запознават останалите с темата. Поема се ангажимент за активно участие на общото събрание на съдиите при изразяване на становища по тълкувателни дела на ВАС, за идентифициране на противоречива практика от състави на ВАС, както и за обобщаване на практиката на Административен съд – Смолян.

Съдия Колчев има амбиция съдът да предоставя повече услуги на страните по делата посредством информационните технологии. Той набелязва като свои приоритети също проактивната комуникация с медиите, борбата с корупционни практики, провеждането на прозрачна бюджетна политика, както и работата в екип.

Въпроси към кандидата постави Атанаска Дишева – член на ВСС, като поиска информация как се измерва натовареността в административните съдилища, за работата с ЕДИС, относно възможността за изграждане на система за измерване на натовареността, съобразно със завършен процесуален етап на делото, както и за проблеми, които си поставя за решаване във втория управленски мандат.

Подкрепа за кандидатурата заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Атанаска Дишева, Даниела Марчева – членове на ВСС, и Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, които изразиха възхищение от високия професионализъм, административния капацитет и личните качества на съдия Колчев. Акцентирано бе на неговата толерантност, диалогичност и умение да мотивира хората, с които работи.

Отбелязан бе приносът му за развитие на съдебната система, чрез неговото активно участие и експертна оценка по въпроса за измерване на натовареността в административните съдилища, в съответната работна група към ВСС, както и посредством неговите разработки за повишаване на ефективността на съдебната администрация.