Висш съдебен съвет

Единодушно избраха Татяна Станчева-Иванова за втори мандат председател на РС – Карнобат

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 9 гласа „за“ Татяна Станчева-Иванова за втори мандат административен ръководител – председател на Районен съд – Карнобат. Тя има над 16 години юридически стаж в органите на съдебната власт. Кариерата ѝ започва на 04.04.2005 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Карнобат, след което от 05.04.2007 г. е прокурор в Районна прокуратура – Гълъбово. В периода 02.04.2012 г. – 23.12.2014 г. е съдия в Районен съд – Малко Търново, след което става административен ръководител на Районен съд – Карнобат. Първият ѝ мандат изтича на 23.12.2019 г., след което и към настоящия момент е изпълняващ тези функции.

Съдия Станчева-Иванова е мотивирана да се кандидатира за втори мандат въз основа на натрупания професионален, ръководен и житейски опит, които ще бъдат полезни за развитието на съда и за утвърждаване на авторитета му. Тя разчита на задълбоченото познаване на спецификите на съдебния район, работата на съдиите и потенциала на съдебните служители, както и на положените усилия за създаване на спокойна и колегиална атмосфера. Предвид постигнатите добри резултати в организацията на работата на съда и в правораздавателната дейност, кандидатът предвижда надграждане в посока достигане на европейски стандарт на правосъдието, чрез бързо и качествено правораздаване, гарантиране независимостта на съдебната власт и повишаване ефективността. Като основни приоритети кандидатът поставя качественото и срочно правораздаване на съдиите, и прозрачността и публичността в работата на съда. В тази връзка тя акцентира на предимствата на системата за вътрешна комуникация между съдии и съдебни служители за спестяване на време и материални ресурси. Обръща внимание на ролята на общото събрание на съдиите за обсъждане на тълкувателни решения, във връзка със законодателни промени, както и за преодоляване на противоречива съдебна практика. Спорни казуси се обсъждат също на срещи с магистратите от Окръжен и Административен съд – Бургас.

В компетенциите на Общото събрание на съдиите тя поставя и актуализирането на Правилата за случайно разпределение на делата, на Времевите стандарти за тяхното разглеждане и други организационни въпроси. Предвижда се мотивиране на магистратите и съдебните служители да участват в обучения и планиране на такива през годината. Такива се планират и за поддържане нивото на компетентност на съдебните заседатели. Кандидатът се ангажира да проучи възможността за обезпечаване на модул към Единната деловодна система на съдилищата, позволяващ на призовкаря онлайн връзка, за осъществяване на пълен контрол за извършените действия по връчването на съобщения и призоваване. Кандидатът обръща внимание на обезпечаването на съда с необходимата техника, за да се приобщават своевременно доказателства, представени в открито съдебни заседание и лесно извършване на справки по дела чрез ЕПЕП.

Съдия Станчева-Иванова ще работи за отварянето на съда към обществото чрез повишаване на информираността на гражданите за неговата дейност и за предоставяните им услуги. Тя ще популяризира възможността гражданите да дават предложения и сигнали чрез сайта на съда, като се предоставя отговор на всеки. Предвижда се продължаване на традицията за провеждане на Ден на отворените врати, организиране на срещи и беседи с ученици за обогатяване на познанията им за съдебната власт.

Подкрепа заявиха Цветинка Пашкунова – член на ВСС, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, които се мотивираха с убедителното представяне на съдия Станева-Иванова, както и с нейния успешен първи управленски мандат и принос за постигнатите от Районен съд – Карнобат много добри резултати. Отбелязано бе, че тя си поставя ясни цели за тяхното надграждане, има рационални идеи, както и иновативни предложения за развитие на съда.

Посочени бяха дългогодишната кариера на  кандидата и получените много добра атестационна и висока етична оценки.