всс

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възраженията на двама съдии срещу изготвените им атестационни оценки.

Частично е уважено възражението на Деница Добрева – съдия в Районен съд – Варна. Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост, като  прие комплексна оценка от атестирането „много добра" – 98 точки. Съдия Добрева придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия уважи частично и възражението на Лилия Руневска – съдия в Районен съд – Костинброд, и като проведе извънредно атестиране прие комплексна оценка от нейното атестиране „много добра" – 98 точки.

Съдийската колегия повиши Поля Сакутова – съдия в Районен съд – Пловдив, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението. В по-горен ранг „съдия в АС“ са повишени Мария Дончева – съдия в Софийски районен съд, и Николай Стоянов – съдия в Районен съд – Варна.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не избра административен ръководител – председател на Районен съд – Габрово. Четирима членове на Колегията дадоха подкрепа за кандидата за втори мандат Пламен Денев. Другият кандидат за поста – Христо Христов получи 6 гласа „за“. Участниците в процедурата са съдии в Районен съд – Габрово.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение заявлението на Владимир Николов – съдия в Административен съд – София-град, за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, поради липса на освободена длъжност“.

Решението подлежи на обжалване.

Колегията взе предвид изразеното от Комисията по атестирането и конкурсите към СК становище, че молбата му е неоснователна. Посочва се, че не са налице предпоставките по ЗСВ за пристъпване към назначаване на съдия Николов във ВАС, както поради липса на освободени в срок съдийски длъжности, така и с оглед на обстоятелството, че той не е следващ по реда на класирането кандидат.