всс

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да повиши Пламен Евгениев – съдия в Специализиран наказателен съд и Лидия Манолова – прокурор в Специализирана прокуратура, в длъжност „прокурор“ в Апелативна специализирана прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност.

Решенията подлежат на обжалване в 7-дневен срок от обявяването им пред Върховния административен съд.

В хода на провеждане на процедурата, Колегията повиши кандидатите за обявените 13 свободни длъжности „прокурор“ в съответните апелативни прокуратури. В длъжност встъпиха 11 от тях. С цел окончателното попълване на конкурсните места следва да се пристъпи към повишаване на следващите по реда на класирането кандидати Пламен Евгениев и Лидия Манолова.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе периодично атестиране на Весела Стоилова – Сагрева – заместник на административния ръководител – заместник-окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Благоевград, Ирина Аспарухова – Кацарова – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград и Елена Кювлиева – прокурор в Софийска районна прокуратура, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра".

Извънредно са атестирани Симона Конова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Враца, Зорница Узунова, Ирена Величкова и Светлана Дашева – следователи в Следствения отдел в Софийска градска прокуратура, и Детелина Йотова – прокурор в Специализираната прокуратура, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".

На основание чл. 234 от Закона за съдебната власт, повишени на място в по-горен ранг „прокурор в АП“, считано от датата на вземане на решението са Димитър Илиев – прокурор в Районна прокуратура – Бургас и Стоян Павлов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Стефан Петров – член на Колегията, за участие в уебинар „Независимост на прокурорите в Централна Европа“. Той е насрочен за 20 октомври 2021 г. Домакин на събитието е Службата за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, заедно с прокуратурата на Естония.

Уебинарът ще събере висши прокурори от участващите държави в Централна Европа, както и представители на международни организации и гражданското общество. То ще се проведе чрез информационни презентации от експерти и интерактивни дискусии между участниците.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Светослав Стойнов – прокурор в Окръжна прокуратура – Варна за вакантна позиция OLAF-B-4 и OLAF.03, и на Радостина Цанева – следовател в Окръжна прокуратура – Пловдив за вакантна позиция OLAF-А-2, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите OLAF на ЕК.