ВСС

Прокурорската колегия на ВСС с решения по две дисциплинарки

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание Закона за съдебната власт, реши да продължи дисциплинарното производство по административна преписка по описа на Софийска районна прокуратура за налагане на дисциплинарно наказание на Момчил Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура. Дисциплинарния състав е избран чрез жребий, като председател и докладчик е Светлана Бошнакова, а членове на състава са Йордан Стоев и Стефан Петров.

Колегията прие за сведение заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Пазарджик, с която, на основание Закона за съдебната власт, е обърнато внимание на Асен Палавеев – прокурор в Районна прокуратура – Пазарджик.

Към кадровото дело на прокурора ще бъде приложена заповедта, ведно с решението на Прокурорската колегия.