Висш съдебен съвет

Татяна Найденова оглави Районна прокуратура – Смолян

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 194б, ал. 1 от Закона за съдебната власт, проведе избор за назначаване на длъжността „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Смолян, в който участва Татяна Найденова – прокурор и изпълняващ функциите „административен ръководител на същия орган. Единодушно, с 9 гласа „За“ и нито един глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата ѝ.

Татяна Найденова има над 16 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2015 г. като младши прокурор Районна прокуратура – Ямбол, която длъжност заема до 2017 г., а след това е прокурор в Районна прокуратура – Смолян, където през 2021 г. е определена за изпълняващ функциите „административен ръководител – районен прокурор“, считано от 01.06.2021 г. до избор на нов административен ръководител.

Прокурор Найденова мотивира участието си в процедурата с професионалния си опит, който притежава и увереността, че може да допринесе за утвърждаване добрите практики на прокуратурата и тяхното надграждане. Тя споделя, че положените до настоящия момент от предходните ръководители на прокуратурата усилия, обуславят необходимост от продължаване на утвърдените механизми в дейността на органа. Като приоритетно за нея ще бъде кадровата обезпеченост на органа; изравняване на натовареността на прокурорите; засилването на контрола по отношение на срочността и стремеж за скъсяване времето за извършване на престъплението до налагане и изпълнение на наказанието; приключване на наказателното производство в кратки срокове; подобряване качеството при изготвяне на прокурорските актове; намаляване броя на спрените досъдебни производства; възлагане на дела с правна и фактическа сложност на следователите от Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Смолян; засилване взаимодействието със специализираните контролни органи и сътрудничество между институциите; активизиране на дейността на прокуратурата по надзора за законност; добрата колегиална атмосфера и обучението на магистратите. Прокурор Найденова отчете, че региона е с нисък процент на престъпност.

Евгени Иванов, Огнян Дамянов и Калина Чапкънова – членове на Висшия съдебен съвет, поискаха мнението на кандидата относно проблема с изготвяне на експертизи от вещите лица и логистичните въпроси в зимния период за районните съдилища и териториалните отделения към Окръжна прокуратура – Смолян, в частност явяването на прокурорите от района в отдалечените съдилища. Коментирано бе забавеното разследване по редица досъдебни производства, щатната численост и натовареността на Районна прокуратура – Смолян. Членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се поинтересуваха как ще бъде оптимизирана работата на администрацията на органа.

Подкрепа заявиха Евгени Иванов и Калина Чапкънова – членове на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, както и Иван Гешев – Главен прокурор на Република България, като се обосноваха с информирано изготвената концепция на кандидата, доброто представяне и обективния поглед на състоянието и проблемите на Районна прокуратура – Смолян.