всс

Поощриха и пратиха на пенсия съдия

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет поощри Тодор Тодоров – съдия в Софийски районен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложения за това е направено от Алексей Трифонов – председател на Софийски градски съд и Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Тодоров. Той има над 25 години стаж в органите на съдебната власт като съдия, административен ръководител и заместник-председател. Изпълнява образцово служебните си задължения и се ползва с авторитет сред колектива на СРС.

Тодор Тодоров е освободен от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд.