съдия Марина Михайлова

Съдиите изслушаха и кандидата за изборен член на ВСС Марина Михайлова от ВАС

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Марина Михайлова – съдия във Върховен административен съд. Тя има над 40 години общ юридически стаж, от които над 31 години като съдия, като над 24 години са във Върховния административен съд – първо във Второ отделение, а от 2002 г. в Пето.

Съдия Михайлова е участвала в работни групи към Министерство на правосъдието по изготвяне на законопроекти, била е член на Програмния съвет на НИП, временен преподавател на младши съдии по административно право и процес през 2005 г. и лектор в обучения на административни съдии, както и на администрацията и на други държавни органи по прилагането на Закона за държавния служител и на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Марина Михайлова е доктор по административно право и административен процес и автор на публикации в областта на съдебния контрол и ЗПУКИ.

Представянето на съдия Михайлова започна с излагане на личната ѝ позиция за независимостта на съдиите, съобразно правомощията на Висшия съдебен съвет, регламентирани в Конституцията на Република България и Закона за съдебната власт. Мотивите си да се кандидатира за член на Висшия съдебен съвет в последната година от неговия мандат, тя аргументира със своя професионален опит във всички нива на съдебната система. Сподели, че може да бъде полезна като член на ВСС със становища и предложения по актуални проблеми на съдебната система и конкретни задачи, с цел както повишаване авторитета на съдебната власт, така и утвърждаване на независимостта на съдиите. Съдия Михайлова акцентира на своя опит като член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия, на взаимодействието с членовете на ВСС и възможността да изразява свои становища по най-важните правомощия на Съвета. Кандидатът участва и в процедурата за избор на членове на ВСС през 2017 г., като споделя, че има приемственост с представената тогава концепция, тъй като запазва голяма част от своите идеи.

Марина Михайлова определя като основни приоритети обучението на магистратите; осигуряването на тяхната независимост, включително чрез бюджета на съдебната власт; атестирането, повишаването и преместването на магистратите. Акцентира, че е необходимо провеждане на дискусия в районните и окръжните съдилища преди предприемане на конкретни действия за реформа на съдебната карта. Според нея ВСС приоритетно трябва да използва механизмите за поощренията на магистратите.

Кандидатът коментира предпоставките за промяна на съдебната карта и за регулиране на натовареността на магистратите, както и функционирането на електронното правосъдие, чрез пълно електронизирането на всички процеси на съдебната власт. Тя сподели мнението си за ролята на общото събрание на съдиите за определяне на специализацията по материя при обявяване на свободни щатни бройки на конкурс. Посочен бе положителният пример на ВАС при преодоляване на неравномерна натовареност, включително на административните съдилища. Тя застъпва идеята, заповедното производство да се електронизира и разпределя централизирано, за да се регулира натовареността на съдилищата.

При избора на административни ръководители на съдилищата, тя счита че следва да се съобразяват становищата на общото събрание на съответния съд, като управленският опит на кандидатите да има еднаква тежест с останалите критерии. Според нея връзката със съдиите в страната е изключително важен елемент в работата на всеки член на ВСС.

Съдия Михайлова е отговорила писмено на предварително поставените въпроси от Българския институт за правни инициативи и от Милен Василев – съдия в Софийския апелативен съд, който се ползва с възможността да ѝ зададе допълнителни въпроси относно атестирането и електронното правосъдие.

Съдия Михайлова призова всички съдии да участват в избора на членове на Висшия съдебен съвет.