съдия деян денев

Изслушаха кандидата за изборен член на ВСС Деян Денев

Общото събрание на съдиите изслуша кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна. Той има над 27 години общ юридически стаж, от които над 26 години в органите на съдебната власт.  Два мандата е бил административен ръководител на съда, след което е назначен на длъжността „заместник-председател“. След конкурс за преместване става съдия в Окръжен съд – Варна, където работи и към момента.

Съдия Денев мотивира кандидатурата си с полученото високо доверие от неговите колеги в апелативния район и изрази увереност, че със своите познания, с натрупания професионален опит и общуването с магистрати от различни по степен съдилища, може да поеме отговорността да бъде част от Висшия съдебен съвет и „изразител“ на мнението на съдиите по значими въпроси. Той подчерта, че като дългогодишен административен ръководител познава проблемите на съдилищата в страната, управлението на бюджета, административната дейност, информационното и материално-техническото обслужване. Според него е нормална критичността на магистратите към настоящите кандидати за членове на ВСС, но следва да се осигури нормалното приключване на мандата.

Като предизвикателства пред ВСС той открои отговорността да се откликне на обществените очаквания за качествена съдебна реформа, отстояване независимостта на съдебната власт и утвърждаване на нейния авторитет, следване на международните стандарти, връщане на доверието на работещите в системата, реформа на съдебната карта и електронно правосъдие.

Съдия Денев представи личното си мнение за необходимите законодателни промени в състава, структурата и избора на членове на Висшия съдебен съвет като мерки за отстояване на независимостта на съдебната власт. Той акцентира на идеята съставът на ВСС да се обновява периодично като членовете не се откъсват от основните си професии за дълъг период.

Кандидатът се ангажира да съдейства за срочното приключване на атестационните процедури на магистратите. По отношение на конкурсните процедури за повишаване на магистрати, счита, че следва да се изисква и становище на административния ръководител на органа на съдебна власт, за който се кандидатства, мотивирано с решение на неговото общо събрание или колегия. Според него по-срочно провеждане на конкурсите за преместване и за повишаване, и попълване на вакантните съдийски места, би се осигурило, ако те се провеждат на регионален принцип. Съдия Денев обърна внимание на тенденция за демотивация на магистратите за участие в процедури за административни ръководители, като възнамерява да работи за връщане на авторитета на длъжността. Според него е нормално административните ръководители да имат по-малка натовареност, предвид отговорностите, които трябва да решават по материално-техническото осигуряване на работата на съда. Той намира като неизбежна промяната в териториалната структура на районните съдилища, но смята че тя трябва да бъде предхождана от широка дискусия и обсъждане със съдиите и представителите на другите юридически професии, но е против закриването на съдилища. Съдия Денев е категоричен е, че ВСС трябва да вземе мерки за привеждане функционирането на Единната информационна система на съдилищата, съобразно очакванията на магистратите и обществото.

Кандидатът акцентира на необходимостта да се създаде у магистратите увереност, че не само простъпките им ще бъдат санкционирани посредством дисциплинарната дейност, а ще бъде оценен и техният професионализъм чрез усъвършенстване на механизма за поощрение и награждаване. Той предлага създаване на Правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността на всички съдии и съдебни служители и възможност за получаване на допълнителни трудови възнаграждения.

Деян Денев заяви, че ще работи честно и открито, в диалог с професионалната гилдия в краткия мандат, за който се кандидатира, а след приключването му ще поиска да се върне като съдия в Окръжен съд – Варна. Според него е удачно да се възстанови практиката за провеждане на изнесени заседания на ВСС, доколкото е възможно в пандемични условия. Кандидатът пое ангажимент, ако бъда избран за член на ВСС да запознае комисиите на ВСС и Съдийската колегия в детайли с поставените от магистратите въпроси. Той отговори на предварително поставените въпроси от Милен Василев – съдия в Софийския апелативен съд, и от Българския институт за правни инициативи.

Съдия Василев и Пламен Неделчев – председател на Окръжен съд – Силистра, попитаха в хода на Общото събрание днес съдия Денев относно правомощията на административните ръководители в органите на съдебната власт и на общите събрания на съдиите, за отношението на съдия Денев към кариерния бонус, за електронното правосъдие и други.