събрание съдии

Съдиите избират свои представители във ВСС

Общото събрание на съдиите от цялата страна избира членове на Висшия съдебен съвет. Изслушването на кандидатите е днес, 9 октомври, а гласуването – следващата събота. Заради COVID-19 събитието ще е предимно онлайн, като гласуване ще има и с бюлетини. За да участват в Общото събрание, съдиите от страната трябва да бъдат в конкретни зали във всеки град, откъдето чрез видеоконферентна връзка ще се включат в процеса. Преди всичко, трябва да бъдат избрани членовете на избирателната и секционните комисии.

В обявения за начало на Общото събрание на съдиите час – 10.00 ч., Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, в присъствието на двамата кандидати за членове на ВСС, обяви проверка на кворума чрез преброяване на съдиите, присъстващи в залите за видеоконферентна връзка. Общото събрание се провежда чрез видеоконференция със 180 точки за достъп в съдилищата, от които 165 подадоха информация за присъстващите съдии. Предварително определени квестори отчетоха в реално време в уеб базирана платформа участието на 346 магистрати от общо 2202 имащи право на глас.

В 10.05 ч., поради липса на кворум, и на основание чл. 29 ж, ал. 2 от Закона за съдебната власт, председателят на ВАС обяви, че събранието се отлага с 1 час и ще започне в 11.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Информацията за двамата кандидати – Деян Денев – съдия в Окръжен съд – Варна, и Марина Михайлова – съдия във Върховен административен съд е достъпна на интернет сайта на ВСС в раздел „Общо събрание на съдиите за избор на членове на ВСС, както и в Единния портал за електронно правосъдие, раздел Избори за членове на ВСС“.

Съгласно изискванията на Закона за съдебната власт са публикувани: предложенията за номиниране на кандидатите, автобиографията им, мотивите и концепциите им за дейността на ВСС, документите за съответствие с изискванията на закона, както и декларация за несъвместимостта или за обстоятелства, които могат да доведат до частен интерес по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество при вземане на решения, за имотното състояние и произхода на средствата за придобиването на имущество по чл. 19а, ал. 1 от ЗСВ, документите от кадровото дело по чл. 30а, ал. 2 от ЗСВ, както и предоставената от ИВСС информация по чл. 13, ал. 1 от Правилата за провеждане на избори на членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите.