ВСС

Приеха Критерии за разпределяне на прокурорски помощници

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие Критерии за разпределяне на прокурорски помощници в структурата на Прокуратурата на Република България. В тях се посочва, че всички апелативни, окръжни и районни прокуратури в областните центрове могат да имат прокурорски помощници, чийто бройки се определят въз основа на – наличие на съотношение под средното за страната, за брой служители/брой прокурори и натовареност по щат – над средната за страната за последните 3 години. Относно апелативните прокуратури – брой окръжни прокуратури и брой прокурори, които са в съответния апелативен район (като коригиращ показател), а за окръжните прокуратури – брой районни прокуратури и брой прокурори, които са в съответния окръжен район (като коригиращ показател). По преценка на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, прокуратурите с щатна численост над 40 щатни бройки прокурори могат да имат повече от един прокурорски помощник, с оглед по-високата натовареност.

Щатовете за прокурорски помощници ще бъдат попълвани при освобождаване и възможност за трансформиране на свободни щатове за съдебни служители. Тези критерии не се отнасят за Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Администрацията на Главния прокурор, тъй като броят на прокурорските помощници в тях се определя от Прокурорската колегия на ВСС по предложение на Главния прокурор на Република България.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще изпрати критериите за разпределяне на прокурорски помощници в структурата на Прокуратурата на Република България, на главния прокурор, по компетентност.