всс

Приеха Анализ на натовареността на съдилищата през 2020 г.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Анализ на натовареността на съдилищата през 2020 г., изготвен на основание чл. 30, ал. 5, т. 12 от Закона за съдебната власт. При неговата подготовка са ползвани обобщените статистически таблици за дейността на апелативни, окръжни, военни, районни и административни съдилища за 2020 г., приети от СК на ВСС с решение по протокол № 12/13.04.2021 г. и коригирани с протокол № 20/25.05.2021 г., както и отчетните доклади за дейността на съдилищата.

В съответствие с решение на комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към СК на ВСС по протокол № 19/17.07.2019 г., Анализът е изготвен чрез количествено изследване на информацията за постъпили, разгледани и свършени дела по вид и структура и брой съдии, разгледали и приключили делата. Изчислена е средна стойност на всяко ниво съд, въз основа на която е определена степента на натовареност на съдилищата.

Данните по основните показатели, характеризиращи дейността и определящи натовареността на съдилищата за отчетната 2020 г., показват, че броят на висящите дела в началото на периода са 134 130, а на постъпилите дала – 510 311, което означава общо 644 441 дела за разглеждане. Свършените през 2020 г. дела са 508 023 дела, като 417 062 от тях са приключени в 3-месечен срок. По същество са решени 422 846 дела, а прекратените са 85 177 броя. Обжалвани и протестирани са 73 266 дела. В края на периода са останали висящи 136 418 дела.

Съпоставка с постъпилите в съдилищата през предходната 2019 г. дела, показва намаление с 14%. Като причина се сочи обявеното от Народното събрание на Република България на 13.03.2020 г. извънредно положение във връзка с пандемията от Covid-19 и последствията от това. Намалението в постъпленията на дела се наблюдава във всички нива на съдилищата, като същевременно и през 2020 г. остава висок делът на приключените (от общо разгледаните) дела – 79%.

За отчетния период средномесечната натовареност по щат на един съдия, изчислена общо за всички нива съдилища е 18,85 броя спрямо постъпилите дела, 23,80 броя спрямо разглежданите дела и 18,77 броя спрямо свършените дела. Действителната натовареност на съдиите, изчислена общо за всички нива съдилища, е 22,48 броя спрямо постъпилите дела, 28,38 броя спрямо делата за разглеждане и 22,37 броя спрямо свършените дела.

Най-висока е натовареността в районните съдилища, където по щат тя е 38,47 броя дела за разглеждане на един съдия месечно, а действителната – 47,31 броя дела на един съдия месечно. Спрямо свършените дела натовареността на районен съдия по щат е 30,93 броя дела месечно, а действителна – 38,03 броя месечно.

Най-ниска натовареност отчитат военните съдилища, като по щат тя е 3,65 броя дела за разглеждане на един съдия месечно и действителна – 4,02 броя. При свършените дела се отчита по щат 3,42 броя дела на един съдия и действителна натовареност – 3,76 броя дела на един съдия.

Анализът ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС.