всс

Назначиха зам.-председатели на Районен съд – Монтана и Окръжен съд -Силистра

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет трансформира една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Монтана в една щатна длъжност „зам.-председател“ на Районен съд – Монтана, считано от датата на вземане на решението. По този начин се възстановява трансформираната и съкратена през месец юли 2021 г. единствена щатна длъжност за заместник-председател на съда.

Решението е във връзка с писмо от Десислава Цветкова – административен ръководител на Районен съд – Монтана, в което е посочено, че Общото събрание на съдиите при районния съд единодушно е изразило положително становище и подкрепя кандидатурата на съдия Анелия Цекова за заместник-председател на съда.

Съдийската колегия назначи Анелия Цекова – съдия в Районен съд – Монтана, на длъжност „зам.-председател“ на Районен съд – Монтана, считано от датата на встъпване в длъжност.

Анелия Цекова има над 39 години юридически стаж, от които над 21 години като съдия. В Районен съд – Монтана работи от 2000 г. и към момента е председател на IV-ти Граждански състав. Със заповед на председателя на съдия Цекова е възлагано да изпълнява функции на заместник-председател, както и функции на председател на съда, при тяхно отсъствие.

Съдийската колегия на ВСС назначи Людмил Хърватев – съдия в Окръжен съд – Силистра на длъжността „зам.-председател“, считано от датата на встъпване в длъжност. Кандидатурата е предложена от Пламен Неделчев – административен ръководител на Окръжен съд – Силистра.

Съдия Хърватев има над 30-годишен стаж в съдебната система. Преди встъпването му в длъжност като съдия в Окръжен съд – Силистра, наказателно отделение, е работил като следовател повече от седем години. Бил е заместник-председател и председател на Окръжен съд – Силистра.

Съдийската колегия остави без уважение, предложение от Даниела Игнатова – административен ръководител на Районен съд – Балчик, за назначаване на съдия Галин Георгиев на длъжност „зам.-председател“ на съда. Колегията взе предвид, че Районен съд – Балчик е с малочислен магистратски състав и ниска натовареност, поради което не е налице необходимост от определяне на длъжност за заместник-административен ръководител.

Съпоставка с районните съдилища показва, че заместник-председател имат само районните съдилища в областните градове и такива с многочислен съдийски състав.