Висш съдебен съвет

Избраха Стоян Моневски за районен прокурор на Кърджали

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе избор за назначаване на длъжност районен прокурор на Кърджали, в който участват Петя Чотрова – зам.-районен прокурор на Кърджали и Стоян Моневски – обвинител в СРП.

Със 7 гласа „За“ и 1 глас „Против“, Колегията подкрепи кандидатурата на Стоян Моневски.

Прокурор Моневски притежава над 11 години юридически стаж. Професионалната си кариера започва през 2009 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Враца. Длъжността заема до 2012 г. В периода от 2012 г. до 2014 г. е прокурор в Районна прокуратура – Козлодуй. През този период е командирован да изпълнява служебните си задължения в Софийска районна прокуратура, до 2018 г., а за периода от 2014 г. до 2018 г. е командирован в Софийска градска прокуратура. В периода от 2018 г. до 2020 г. е заместник районен прокурор на Софийска районна прокуратура, а през 2020 г. и до настоящия момент, е преназначен на длъжност „прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

Според становищата на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на прокурор Моневски спрямо длъжността, за която кандидатства. Той спазва изискванията, регламентирани в Кодекса за етичното поведение на българските магистрати и притежава необходимите нравствени качества, за да бъде назначен за административен ръководител на Районна прокуратура – Кърджали.

Според концепцията си за стратегическо управление, прокурор Моневски мотивира участието си в процедурата с притежавания богат житейски, професионален и административен опит. Като приоритети в развитието на Районна прокуратура – Кърджали отбелязва запазването и надграждането на постигнатите до момента положителни резултати; подобряване на микроклимата и условията на работа; създаване и насърчаване на директен контакт между прокурорите и разследващите органи; повишаване нивото на качеството на прокурорите, следователите и разследващите полицаи и укрепване на административния капацитет на прокуратурата и подобряване кадровата обезпеченост на органа.

Въпроси към прокурор Моневски постави Гергана Мутафова, ръководена от поставените въпроси от БИПИ, постъпили извън срока по чл. 194, ал. 6 от ЗСВ, която поиска от кандидата излагане на мерки за изравняване на неравномерната натовареност на прокурорите в Районна прокуратура – Кърджали и в териториалните отделения към нея. Светлана Бошнакова – пък поиска да се запознае с визията на кандидата, по темата за вещите лица.

Подкрепа за кандидатурата заявиха членовете на Колегията – Гергана Мутафова, Георги Кузманов, както и главния прокурор на Република България – Иван Гешев, като се обосноваха с притежавания професионален опит на прокурор Моневски и неговите нови идеи за развитие на дейността на Районна прокуратура – Кърджали.