всс

Атестираха няколко обвинители

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе извънредно атестиране на Пламена Цветанова – заместник на главния прокурор при ВКП и на Ивайло Ангелов – следовател в Националната следствена служба, като прие комплексна оценка от атестирането „Много добра". Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост и на Илиян Банков – прокурор в СГП, като прие комплексна оценка „Много добра”. Считано от датата на вземане на решението магистратът придобива статут на несменяемост.

Периодично са атестирани Ивайло Петров – прокурор в СРП, Елена Станева-Кирова – зам.-окръжен прокурор на Враца, Андрей Андреев – прокурор в Спецпрокуратурата и Анита Димова – зам.-районен прокурор на Благоевград, с комплексна оценка от атестирането „Много добра".