Висш съдебен съвет

Пленумът на ВСС одобри промени, свързани с преминава на Бюрото по защита към Министерството на правосъдието

Пленумът на Висшия съдебен съвет по предложение от главния прокурор на Република България одобри промени, свързани с влизане в сила на изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, застрашени във връзка с наказателното производство, съгласно което Бюрото по защита при главния прокурор преминава към Министерство на правосъдието, считано от 28.09.2021 г. От посочената дата се закрива Бюрото по защита при главния прокурор като третостепенен разпоредител с бюджет, неговите банкови сметки и кода в СЕБРА, като за решението ще бъде уведомено Министерство на финансите, дирекция „Държавно съкровище“.

Бюджетът на съдебната власт за 2021 г. се намалява със сумата 3 586 390 лв. в частта на разходите и на трансферите, като със същата сума се намаляват и разходите на ПРБ, като второстепенен разпоредител с бюджета. В тази сума са включени и средствата в размер на 866 000 лв., представляващи неусвоена част от целево предоставени средства за нуждите на Бюрото по защита.

Максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на съдебната власт, както и на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината се намаляват с 1 374 865 лв.

Решението на Пленума на ВСС, заедно с копие от предложението на главния прокурор, ще бъдат изпратени на министъра на правосъдието за предприемане на действия пред министъра на финансите, на основание чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси.