всс

Прокурорската колегия на ВСС взе решение по две дисциплинарки

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет наложи на Валентин Найденов – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Видин, дисциплинарно наказание  – намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 на сто за срок от 7 месеца, за допуснати от него дисциплинарни нарушения по ЗСВ.

Колегията, на основание чл. 230, ал 6, във връзка с чл. 314, ал. 4 от Закона за съдебната власт отмени заповед на административния ръководител на Окръжна прокуратура – София, с което е наложено дисциплинарно наказание „забележка“, на Цветелина Димитрова – следовател в Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – София.