Висш съдебен съвет

Кадрови решения на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши да прекрати процедурата за избор на районен прокурор на Габрово, поради отказ от участие на единствения допуснат кандидат – Пламена Дичева-Атанасова, изпълняващ функциите административен ръководител на Районна прокуратура – Габрово. Процедурата бе открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет изслуша Благовест Байраков – прокурор в СГП, поради постъпило възражение срещу изготвената му комплексна оценка от извънредно атестиране „Добра“. Той изразява несъгласие с формираната оценка. Колегията остави без уважение възражението му, проведе извънредно атестиране и прие комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Извънредно са атестирани и Ирина Арменова – Янчева – обвинител в Специализираната прокуратура и Свилен Цветков – от Апелативна прокуратура – Велико Търново. Те получиха комплексна оценка „Много добра“.

Периодично са атестирани Валерия Никифорова-Димитрова и Светлана Върбанова – прокурори в РП – Варна, които получиха комплексна оценка „Много добра“.

Колегията проведе атестиране за придобиване статут на несменяемост на Николай Гугушев – прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково, като прие комплексна оценка „Много добра“ и считано от датата на вземане на решението, магистратът придобива статут на несменяемост.

Повишен на място в по-горен ранг „прокурор в АП“ е Георги Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначи Венцислав Фердинандов – обвинител в Специализирана прокуратура на длъжност „зам.-окръжен прокурор“ на Плевен, считано от датата на встъпване в длъжност.

Венцислав Фердинандов притежава над 21 години юридически стаж, като професионалната си кариера започва в Окръжна прокуратура – Плевен като „младши прокурор“, след което заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Плевен, през 2018 г. е командирован да изпълнява функциите на прокурор в Специализираната прокуратура, като през 2019 г. заема длъжността „прокурор“ в същата. Към настоящия момент изпълнява служебните си задължения в отдел „Антикорупция“ при Специализираната прокуратура.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оценка на Пламена Цветанова – заместник на главния прокурор при ВКП, за участието й в дейността на Прокурорската колегия, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите на колективния орган. Колегията предлага на Пленума на ВСС да приеме оценката й, както и крайната оценка за периода, в който е заемала длъжността „изборен член на ВСС", съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

Предложението ще бъде внесено в заседание на Пленума на ВСС, насрочено за 30 септември 2021 г., за разглеждане и произнасяне.