всс

Съдийската колегия остави без разглеждане искане до ВАС за допускане на предварително изпълнение

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без разглеждане предложение като страна по две административни дела по описа на ВАС, да отправи искане от Върховния административен съд, по реда на чл. 167, ал. 1 от АПК, за допускане на предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия за приемане на окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии.

Посочените дела са образувани по жалби на участници в конкурса срещу решение на Съдийската колегия, с което на основание чл. 186, ал. 7 от ЗСВ е приет окончателен списък на одобрените кандидати за младши съдии, съобразно обявеното им желание.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд съобщи, че административното дело е разгледано от съдебния състав и е допуснато предварително изпълнение на решението на Съдийската колегия.

Производството по адм. дело № 8567/2021 г. е присъединено към адм. дело № 7961/2021 г., и тяхното разглеждане ще продължи под този номер.