всс

Приеха за сведение писмо от СГП за одита на ЦССРД

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение писмо от Софийска градска прокуратура, предоставено в изпълнение на решение на Комисия „Професионална квалификация и информационни технологии“ по протокол № 19/02.09.2021 г., т. 6.2., с което е изискана информация от Прокуратурата на Република България относно образувано наказателно производство, във връзка с проведен одит на Централизираната система за случайно разпределение на делата (ЦССРД).

Колегията възложи на главния секретар на ВСС да представи на следващото заседание на Пленума на ВСС и информация за изпълнението на решение на ПВСС по протокол № 15/28.07.2021 г. за проверка на информационните системи на съдилищата.

Дадено е разрешение за разгласяване на предоставената информация, поради което Съдийската колегия взе решение същата да бъде публикувана на интернет сайта на ВСС.