ВСС

Общото събрание на съдиите за избор на 2 члена на ВСС ще се проведе и дистанционно, и присъствено

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 21, ал. 3 от Правилата за провеждане на избор за членове на Висшия съдебен съвет от съдиите, прокурорите и следователите, определи Общото събрание на съдиите за избор на членове на ВСС на 09.10.2021 г. да се проведе дистанционно в онлайн среда чрез осигуряване на видеоконферетна връзка и присъствено, като гласуването от страна на съдиите по електронен път на 16.10.2021 г. се проведе при спазване на правилата и нормите на Раздел II „Електронно гласуване“ от Правилата.

Мнозинството от съдиите – 1782-ма, от общо 2202 имащи право на вот магистрати, са заявили, че ще гласуват електронно на Общото събрание за избор на двама членове на Висшия съдебен съвет. За тези, които не са заявили, че ще гласуват по електронен път, ще се осигури възможност за гласуване с хартиени бюлетини, с оглед упражняване правото на глас.

Колегията възложи на главния секретар на ВСС да предприеме всички необходими действия по осъществяване на цялостната организационно-техническа подготовка по провеждане на събранието при посочените условия.