Висш съдебен съвет

Съдийската колегия „ревизира“ първото полугодие на ВКС и ВАС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, постъпили за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., съответно във Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Съгласно Закона за съдебната власт в края на всяко шестмесечие председателите на върховните съдилища предоставят на Съдийската колегия информация за образуването, движението и приключването на делата.

През първото полугодие на 2021 г. във ВАС са образувани 6968 дела, а общият брой на делата за разглеждане е 10 447. Свършените дела през шестте месеца са 7920, като в едномесечен срок са изготвени 6443 съдебни актове, в тримесечен срок – 1100 съдебни актове, а над 3 месечния срок са изготвени 377 съдебни актове. Общият брой на висящите дела е 2666 от които 2595 са насрочени за разглеждане.

През първото полугодие на 2021 г. във ВКС са постъпили общо 5208 дела и преписки, като броят на образуваните е 4512. Общо свършените дела през периода са 5423, а отложените, спрени и оставени без движение – 176.

Справката показва, че за посочения период в Гражданската колегия на ВКС са постъпили 2934 дела и преписки, а са образувани 2499 дела. За същия период са свършени 3091 дела. В Търговската колегия на ВКС са постъпили общо 1562 преписки и дела, като са образувани 1407 дела, а са свършени 1713 броя В Наказателната колегия на ВКС са постъпили общо 712 преписки и дела, образувани са 606 броя, а са свършени 619 дела.

Обобщените справки от ВАС и ВКС ще бъде публикувани на интернет сайта на Висшия съдебен съвет.