ВСС

Кадрови решения на Съдийската колегия на ВСС

Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, ал.1, т. 2 от ЗСВ, атестиране за придобиване статут на несменяемост на Мария Бойчева – съдия в Софийски градски съд; на Георги Крушарски – съдия в Софийски районен съд; на Борислава Борисова-Здравкова – съдия в Районен съд – Перник, към момента на приключване на процедурата; на Христина Юрукова – съдия в Административен съд – Пазарджик. На основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, Колегията прие за всеки от тях комплексна оценка „Много добра“ и съдиите придобиват статут на несменяемост на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Георги Иванов – съдия в Районен съд – Бургас; на Теодора Стоянова – съдия в Апелативен съд – София; на Венета Цветкова-Комсалова, Диляна Господинова, Любомир Василев, Петър Теодосиев – съдии в Софийски градски съд; като прие за всеки от тях, на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „Много добра“. На посочените по-горе основания Колегията проведе периодично атестиране на Светла Замфирова – съдия в Районен съд – Плевен, и прие комплексна оценка от атестирането „Добра“.

Съдийската колегия на ВСС проведе, на основание чл. 196, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Тодор Тодоров – съдия в Софийски районен съд; на Камелия Първанова и Весислава Иванова – съдии в Апелативен съд – София; на Мария Личева-Гургова – съдия в Районен съд – Пловдив; на Мая Величкова – съдия в Окръжен съд – Сливен; на Николинка Попова – съдия в Районен съд – Пазарджик, и на основание чл. 206, ал. 1 от ЗСВ прие за атестираните комплексна оценка „Много добра“.

Съдийската колегия повиши, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ралица Райкова – съдия в Окръжен съд – Варна; Цветан Петков – съдия в Районен съд – Ботевград; Радослава Качерилска и Димитър Петров – съдии в Софийски районен съд, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, считано от датата на вземане на решението.

На място в по-горен ранг „съдия в ОС“, считано от датата на вземане на решението са повишени Весела Кърпачева – съдия в Районен съд – Пловдив; Мирослав Саневски – съдия в Районен съд – Дупница; Андон Вълков – съдия в Районен съд – Бургас; Деница Петкова – съдия в Районен съд – Добрич; Димитър Василев – съдия в Районен съд – Девня; Ива Стойчева–Коджабашева – съдия в Районен съд – Сливен.

В ранг „съдия във ВКС и ВАС“ са повишени Гергана Недева и Клаудия Митова – съдии в СРС, Радост Бошнакова – съдия в Софийски градски съд, Мария Божкова-Бояджиева – съдия в Административен съд – Кърджали, както и Пламен Георгиев – административен ръководител – председател на Районен съд – Хасково.

Съдийската колегия прекрати поради настъпила смърт конкурсната процедура по отношение на кандидат, допуснат за участие в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателно отделение, обявен с решение на СК на ВСС.