всс

Единодушно избраха Чанко Петков за втори мандат председател на РС – Малко Търново

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа за втори мандат Чанко Петков за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Малко Търново.

Съдия Петков има над 26 години юридически стаж като съдия в съдебния район на Окръжен съд – Бургас. В периода от 23.01.1995 г. до 19.03.1996 г. той е младши съдия в Окръжен съд – Бургас, а от 20.03.1996 г. до 01.09.1988 г. заема длъжността „съдия“ в Районен съд – Бургас. Има два мандата като председател на Районен съд – Карнобат в периода 2004 г. – 2014 г., вкл. е бил и. ф. административен ръководител. За кратко през 2014 г. е съдия в Районен съд – Бургас, а впоследствие от 23.12.2014 г. и към настоящия момент е назначен в Районен съд – Малко Търново. В периода 18.05.2015 г. до 18.05.2020 г. е негов председател, а понастоящем е и. ф. административен ръководител.

Пред членовете на Съдийската колегия Чанко Петков акцентира върху резултатите от дейността на съда през първия си мандат и постигнатото добро взаимодействие с органите на МВР, общинското ръководство и адвокатурата, като посочи, че извършените през периода проверки от Апелативен съд – Бургас, Окръжен съд – Бургас и ИВСС са приключили с незначителни констатации, част от които са били отстранени в хода на проверките. Той аргументира личната си мотивация с дългогодишния си стаж в съдебната система и двата успешни мандата като председател на Районен съд – Карнобат. Той поясни, че познава професионалните и лични качества на работещите в съда и има какво още да даде от себе си за подобряване работата на Районен съд – Малко Търново и за надграждане а постигнатите резултати.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Петков определя като основна задача подобряване дейността на съда и залага конкретни мерки, свързани със срочността при разглеждането на делата и качеството на постановените съдебни актове, с цел постигане на бързо и качествено разрешаване на проблемите на гражданите. Във връзка с уеднаквяване на съдебната практика в съдебния район на Окръжен съд – Бургас и на Административен съд – Бургас предлага провеждане на периодични срещи на всички районни, окръжни и административни съдии. Специално внимание обръща на необходимостта от максимално използване на информационните технологии в работата на съда – електронно призоваване, електронен обмен на документи, разработване на пълни електронни досиета на делата, които да бъдат достъпни в деловодната система на съда. Предвижда провеждане на периодични обучения на кметовете на населени места, предвид делегираните им функции по връчване на съдебни книжа и призовки, което да бъде инициирано чрез кмета на Община Малко Търново.

Членовете на Съдийската колегия Олга Керелска и Атанаска Дишева зададоха въпроси към кандидата, свързани с наличие на нерешени въпроси в предходния мандат; оказвана ли е подкрепа към съда при кампанийно увеличение на делата и необходима ли е такава, предвид очакваната бежанска вълна; статистическата отчетност за дейността на съда и достоверността на данните; продължителността и органите на съдебната власт, в които е бил командирован другият съдия в Районен съд – Малко Търново.

Кандидатурата на съдия Петков е подкрепена от председателя на Върховния административен съд Георги Чолаков и членовете на Съдийската колегия Цветинка Пашкунова, Олга Керелска и Атанаска Дишева. Те бяха категорични, че кандидатът притежава необходимите професионални и нравствени качества за заемане на длъжността. Отчетени бяха дългогодишния му професионален и административен опит, както и успешния му първи мандат независимо от предизвикателството да работи при изключително тежки условия – като единствен съдия, през по-голяма част от времето. Сред аргументите бяха резултатите от проведената проверка от Инспектората към ВСС, както и високата оценка, която е получил от колегите си на проведеното Общо събрание с участието на съдиите от Районен съд – Бургас.