всс

Мария Берберова-Георгиева оглави Районен съд – Несебър

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра с 8 гласа „За“ и 2 гласа „Против“ Мария Берберова-Георгиева за „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Несебър. Тя има над 19 години юридически стаж изцяло като съдия в съдебния район на Окръжен съд – Бургас. Била е младши съдия в Окръжен съд – Бургас в периода от 09.01.2002 г. до 09.07.2004 г., след което заема длъжността „съдия“ в Районен съд – Несебър, където работи и към настоящия момент.

В Концепцията си за стратегическо управление съдия Берберова залага цели за усъвършенстване дейностите на съда, повишаване качеството на правораздавателната дейност, улесняване достъпа на гражданите до правосъдие и утвърждаване на общественото доверие към съдебната власт.

Кандидатът се ангажира с продължаване на дейностите по пристрояване и разширяване на сградата на Районен съд – Несебър. Чрез ежемесечен мониторинг на делата и анализ на причините за тяхното забавяне ще се работи за запазване и повишаване нивото на срочно, качествено, независимо и прозрачно правораздаване. Предвижда се предприемане на действия за разкриване на щатни бройки за съдебни помощници, регулярно обсъждане на събрания на съдиите на еднотипни казуси, провеждане на периодични обучения за съдебни служители и връчители на книжа по граждански дела. Ще се популяризира сред участниците по съдебни производства възможността за водене на електронна кореспонденция, както и ще бъдат изготвени Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес по реда на чл. 42, ал. 4 и сл. от ГПК.

Сред другите мерки са осигуряване на система за видеоконференция; въвеждане на регистър на съдебните актове, в които е налице прилагане на правото на ЕС, популяризиране на медиацията, като начин за извънсъдебно решаване на спорове, ежегодно провеждане на Ден на отворените врати, както и утвърждаване на съдебната институция като модел на добри практики при прилагане на електронно правосъдие. Ще продължи прилагането на добрите практики, свързани с формата на съдийското самоуправление,  както и за запознаване на магистратите с върнатите от въззивната и касационната инстанции дела, с цел предприемане на мерки за намаляване броя на отменените и изменени съдебни актове.

Въпроси към съдия Берберова зададоха членовете на Съдийската колегия Боян Новански и Даниела Марчева относно възможностите за  преодоляване на високата натовареност в Районен съд – Несебър и сходни на него съдилища, както и личното ѝ мнение за най-подходящия принцип за разпределение на заповедните и исковите дела между районните съдилища, предвид реализирането на проекта на ВСС за централизирано разпределение на заповедните производства на районно ниво.

Цветинка Пашкунова – член на Съдийската колегия, подкрепи съдия Берберова като обърна внимание, че тя е „отдадена изцяло на съдебната професия и я приема за свое призвание“. Положителна оценка получи представянето на кандидата, нейната задълбочена и идейна концепция за стратегическо управление на съда, предложените идеи за решаване на съществуващите проблеми. Отчетено бе, че на проведеното Общо събрание на съдиите Мария Берберова е получила пълна подкрепа от своите колеги, както и че в работата си се е доказала като отличен професионалист и съдия с висок морал.