ВАС

Върховният административен съд с две нови тълкуватели решения

Върховният административен съд обяви тълкувателни решения по тълкувателно дело № 2 от 2020 г., образувано по искане на председателя на ВАС Георги Чолаков и по тълкувателно дело № 6 от 2020 г., образувано по искане на главния прокурор.

По тълкувателно дело № 1 от 2020 г. върховните магистрати трябваше да тълкуват следните въпроси:
1. В производството по реда на раздел пети,глава трета на Закона за административните нарушения и наказания районният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?
2. В касационното производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс след като отмени решението на районния съд, административният съд има ли правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от адмнистративнонаказващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба?
С решението по тълкувателното дело върховните съдии от двете колегии на ВАС приемат, че:
1. В производството по реда на раздел пети, глава трета на Закона за административните нарушения и наказания районният съд има правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, когато се налага да приложи закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо нарушение, без съществено изменение на обстоятелствата на нарушението.
2. В касационното производство по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс, след като отмени решението на районния съд, административният съд няма правомощие да преквалифицира описаното в наказателното постановление изпълнително деяние, подвеждайки установените от административнонаказващия орган факти под друга нарушена законова разпоредба.
По тълкувателно дело № 6 от 2020 г. върховните магистрати трябваше да тълкуват въпроса: „При извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва едно или няколко отделни нарушения по смисъла на чл. 3б във връзка с чл. 65, ал. 2 от Закона за стоковите борси и тържищата и във връзка с чл. 18 от Закона за административните нарушения и наказания?“.
Съдиите от ВАС приемат, че „при извършването на повече от една търговски сделки на едро с налични храни и цветя, извън законоустановените за това места, търговецът извършва няколко отделни нарушения по смисъла на чл.3б, вр. чл.65, ал.2 от Закона за стоковите борси и тържища и във вр. с чл.18 от Закона за административните нарушения и наказания“.